De 5 værdier

Ambitioner og omhu
Ved værdien ambitioner og omhu forstår vi:

 • At eleven får ambition om at dygtiggøre sig. Det skal være ok at ville være god til noget
 • At eleven gør sig umage overfor sig selv – men også overfor fællesskabet
 • At eleven kan holde ud og holde fokus uden at lade sig aflede i sin opmærksomhed
 • At eleven tåler nederlag og kan håndtere frustrationer
 • At eleven evner at prøve igen, hvis det ikke lykkedes første gang
 • At eleven oplever, at øvelse gør mester

For at fremme ambitioner og omhu på vores skole vil vi:

 • Forvente, at eleven går så godt ind i en opgave, som eleven kan og udtrykke og gentage
  forventninger om at eleverne gør sig umage
 • Bede eleverne om at prøve igen, hvis vi ved, de kan præstere bedre
 • Møde eleverne anerkendende og støtte dem i at finde handlemuligheder
 • Skubbe dem kærligt i retning af at udfordre sig selv
 • Give dem konstruktiv feedback på det arbejde de præsterer
 • Anerkende små og store sejre
 • Give eleverne mulighed for at øve sig i modstand og frustrationer i trygge rammer
 • Understøtte gode arbejdsvaner i klassen
 • Vise det gode eksempel – lave en modelopgave (fx problemregning)
 • Fokusere på det pæne, det gennemarbejdede, det særlige. Rette opmærksomheden på det elevarbejde, hvor man har gjort sig umage
 • Møde eleverne dér, hvor de har ambitioner (selvom det kan være småting)
 • Give eleverne mulighed for at opleve, at struktur og planlægning fører til bedre resultater

Det hele menneske
Ved værdien det hele menneske forstår vi:

 • At eleven er rolig, kan bevare overblikket, reagerer relevant, er realistisk og tør sige sin mening, når det er tid for det og er god til at lytte og forstå
 •  Et menneske i balance/ et menneske der ved, hvem han/hun er og dermed reagerer ud fra en kerne, uanset hvem man er sammen med og uanset kontekst
 • At eleven udvikler en kropslig bevidsthed, så man er i kontakt med både hoved og krop
 • At eleven bevarer nysgerrighed, undren og mod på nye ting
 • At eleven har glæden ved at fordybe sig og skabe
 • At eleven har tillid til egne evner
 • At eleven kan sige fra
 • At eleven evner selvrefleksion
 • At eleven kan tænke ud af boksen
 • At eleven kan se de andres styrker/det gode hos andre

For at fremme udvikling af det hele menneske på vores skole vil vi:

 • Give eleverne mulighed for fordybelse bl.a. i de anderledes uger
 • Gøre eleverne parate til at håndtere konflikter og hjælpe dem med at håndtere nederlag ved at udføre AKT-arbejde i klasserne
 • Organisere undervisningen på en måde, så der anvendes forskellige læringsstile forskellige indfaldsvinkler til det faglige stof som eksempler der på kan nævnes: CL, de 7 intelligenser, bevægelsespauser, anderledes uger og brugen af håndfonemer
 • Vægte de praktisk-musiske fag højt på mellemtrinnet ved at sørge for høj faglighed i de praktisk-musiske fag
 • Vægte det boglige, det musiske og det kreative, således at der gives plads til fagene i skemaerne

Faglighed
Ved værdien faglighed forstår vi:

 • At eleven kan fordybe sig i et fagligt stof
 • At eleven har udviklet en indre motivation for at lære (nysgerrig og eksperimenterende, at forholde sig aktivt til sin skolegang, læringslyst)
 • At eleven har udviklet gode arbejdsrutiner (omhu, at kunne holde styr på sine ting, være klar til undervisning, kunne disponere sin tid i forhold til opgaverne)
 • At eleven har gode sociale kompetencer (høj social bevidsthed, se andres behov, tage hensyn til andre, er tryg og glad for kammerater og voksne, godt selvværd og høj selvindsigt)
 • At elevens fulde potentiale udvikles (at sætte sig mål, at arbejde systematisk for at nå målene, at sætte sig selv i spil og bidrage aktivt i undervisningen)
 • At eleven klarer sig godt i prøver og tests, men at hovedfokus lægges på den enkelte elevs proces i læringsprocesser

For at fremme udviklingen af høj faglighed vil vi sikre:

 • Engagerede voksne, der har ambitioner på barnets vegne (forældre, der er nysgerrige og opbakkende og lærere og pædagoger, der er nærværende og dygtige)
 • Lærere der holder sig fagligt ajour og har et fagligt overskud inden for sit fagområde (kurser, videndeling, kompetencejustering og kollegial sparring)
 • At der er blik for den enkelte elevs kompetencer
 • At mål tydeliggøres og italesættes (evalueringskultur, elevsamtaler, skole-hjemsamtaler)
 • At undervisningen tager udgangspunkt i elevernes livsverden samtidig med at den vækker nysgerrighed og undren på nye områder (bygge på elevernes forforståelse og give bredere udsyn)
 • Velforberedt og kompetent undervisning, hvor der er varierede undervisningsformer (ture ud af huset, anderledes uger, forskellige læringsstile, mulighed for afvekslende arbejdsformer)
 • Stærk klasseledelse (gode lærer-elevrelationer, tydelig rammesætning, struktur og arbejdsro)
 • Undervisningsparate elever (passende modenhedsniveau, robusthed, at søvn og kost er i orden)
 • Gode rammer og materialer (inspirerende og indbydende)
 • Stabilt personale (godt arbejdsmiljø og en velfungerende og fleksibel personalegruppe)
 • Anerkendende og ressourceorienteret tilgang til eleverne, der er præget af positive forventninger

Fællesskab
Ved værdien fællesskab forstår vi:

 • At være sig selv sammen med andre og kunne være tryg i fællesskabet
 • At man forpligter sig overfor et involverende fællesskab, hvor vi løfter i flok og oplever glæde ved at have udført noget i fællesskab
 • At man oplever glæde og livslyst ved at være en del af et større fællesskab.
 • At man udvikler identitet ved at indgå i et fællesskab. Kun ved at spejle sig i andre – i fællesskabet – kan vi blive opmærksomme på, hvem vi er og gerne vil være. Fællesskabet er vigtigt for at støtte det enkelte barn i at få selvindsigt
 • At man kan samarbejde med andre på tværs af alder, køn og interesser i hverdagen og i anderledes uger og på lejrskoler. At det er naturligt at kunne bede hinanden om hjælp
 • At mangfoldighed og forskellighed er en styrke, og man kan være sig selv i fællesskabet
 • At eleven føler samhørighed og er knyttet til stedet
 • At vi er en skole, hvor forældrene er en naturlig del af fællesskabet og udvikler ejerskab til skolen
 • At relationen mellem familierne og skolen er ikke et kundeforhold, men derimod et samskabende praktisk fællesskab
 • At vi er en modvægt til den stærke individualisering og selvbevidsthed i samfundet og ønsker at sløre jeg, mig og mit og i stedet fremhæve et vi, et os og et vores.

For at fremme fællesskab på vores skole vil vi:

 • Udvikle fælles traditioner, oplevelser og arrangementer som fx lejrskoler, familiegrupper, morgensamlinger, fester, projektfremlæggelse og første skoledag
 • Skabe en inkluderende og rummelig kultur, hvor vi tager godt imod nye elever
 • Være loyal overfor fælles beslutninger
 • Udfordre normalitetsbegrebet. Derfor er der brug for alle slags børn, og forskellige ansatte
 • Inddrage forældrene i klassens og skolens arbejde
 • Være en skole hvor man tager sig godt af hinanden og hjælper hinanden med at blive endnu bedre lærere
 • Tage godt imod nye familier og ansatte, så disse hurtigt inddrages i skolens liv, værdier og
  traditioner.
 • Lægge vægt på fællesskabets betydning på skolen, når der tages imod nye familier

Gensidig respekt
Ved værdien gensidig respekt forstår vi:

 • At respektere, lytte til og anerkende de personer man er sammen med og at bruge et værdigt og
  positivt sprog også i kommunikationen på intra
 • At arbejde på at danne gode, sunde relationer til hinanden
 • At respektere de få regler, der gælder på Sofiehøj Friskole
 • At respektere og sætte pris på de omgivelser man er i og passe godt på dem
 • At være nysgerrig og åben overfor hinanden
 • For at behandle alle lige, må man behandle alle forskelligt
 • At der udvises tillid og åbenhed til hinanden; lærer – elever, lærer – ledelsen, lærer – forældre

For at sikre gensidig respekt på vores skole vil vi:

 • Møde eleverne med positive forventninger og lydhørhed
 • Tilstræbe mindste indgribens princip, hvor mundtlig kommunikation for sammen at finde løsninger er første skridt
 • Sørge for at evt. sanktioner står i et rimeligt forhold til den forseelse, som eleven har begået, så den altid vurderes i forhold til blandt andet elevens alder, forseelsens grovhed med videre.
 • Omtale elever, forældre, kolleger, ledelse og beslutninger loyalt og respektfuldt i andres påhør, for derigennem at fremstå som gode rollemodeller
 • Komme velforberedte til undervisningen
 • Sørge for at alle udviser forståelse for elever, der går til psykolog, talekonsulent, specialundervisning og i det hele taget udvikle et tolerant syn på de udfordringer hver enkelt har
 • Møde hinanden med ordentlighed og søge løsninger