Fripladstilskud

Der afsættes hvert år midler på Finansloven til at yde tilskud til forældrebetaling af skolepenge og SFO. Midlerne forvaltes af Fordelingssekretariatet på vegne af landets frie grundskoler.

Hvem kan søge fripladstilskud?
Ansøgningsberettigede er alle elever pr. 5. september i pågældende skoleår, og der søges for et skoleår ad gangen. Selve ansøgningen til Fordelingssekretariatet foretages af skolen efter denne dato. Tildeling af fripladstilskud til skolepenge og SFO afhænger af ens indkomstgrundlag og hvor mange børn man har. Indkomstgrundlaget udgøres af biologiske- eller adoptivforældres personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst samt aktieindkomst jf. seneste årsopgørelse – dvs. tilskud for skoleåret 2016-2017 bestemmes ud fra indkomsten i 2015.

Hvis forældrene er skilt eller separerede og ikke samboende, er det den personlige indkomst for den af forældrene hvor barnet har folkeregisteradresse der lægges til grund for tilskudsberegningen. Har den ene af forældrene forældremyndigheden alene, er det denne forælders indkomst der lægges til grund for tilskudsberegningen.

Hvor meget får man i tilskud?
Ud fra indkomstoplysningerne beskrevet ovenfor bestemmes ens tilskudsbehov ud fra Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Tilskudsbehovet udregnes som 0 %, 10 %,…,100 % af forældrebetalingen . Fordelingsnøglen revideres årligt; den seneste version kan findes her…

Hvordan søger man?

Der søges om tilskud via skolen, men det er Fordelingssekretariatet der foretager sagsbehandlingen og indhenter de nødvendige oplysninger fra SKAT, CPR- og andre offentlige registre.

Ansøgningsfristen er senest den 1. september (da vi på kontoret, skal nå at tjekke oplysninger og have alle skemaer indberette senest den 15. september).

Hvem betales tilskuddet til?
Tilskuddet udbetales til skolen, der fordeler midlerne mellem de tilskudsberettigede. På Sofiehøj anvender vi samme fordelingsnøgle, som Fordelingssekretariatet anvender til beregning af tilskudsbehovet.

VIGTIGT: De afsatte midler på Finansloven har de seneste år kun dækket ca. 30 % af det samlede tilskudsbehov på landets frie grundskoler hvilket vil sige, at skolerne kun modtager 30 % af det beløb, som de tilskudsberettigede egentlig skulle have jf. fordelingsnøglen.  Vi kan ikke garantere, at Sofiehøj er i stand til at dække differensen på ca. 70 % mellem tilskudsbehovet og det tilskud, skolen modtager fra Fordelingssekretariatet.

Spørgsmål vedr. fripladstilskud kan rettes til skolens kontor.

Bank: Andelskassen Fælleskassen, Reg. nr.: 8411 Kontonummer.: 0004169829