Skole-hjem-samarbejde

På Sofiehøj Friskole tilstræber vi et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Alle erfaringer viser, at det er en af de vigtigste forudsætninger for barnets læring, og under alle omstændigheder øger det barnets trivsel generelt. Vi har et højt informationsniveau med ugesedler og månedsbreve og vi lægger vægt på en åben og
ærlig dialog. Vi er også meget aktive på elev-og forældreintra.

Vi har de formelle fora, hvor vi mødes og arbejder sammen om eleverne. Det er på de to årlige skole-hjem-samtaler, hvor eleverne fra 0. – 6. klasse forud for samtalen sammen med forældrene har udfyldt et elevark der belyser trivsel og læring.

Når forældre eller ansatte finder behov, kan der også tages kontakt via telefon eller arrangeres et møde, hvor man får snakket sammen. Direkte kommunikation i tide er nødvendigt for at få et respektfuldt og tæt samarbejde.

To gange årligt afholdes forældremøder. Mødet i foråret kan være af social karakter, hvor elever, forældre og ansatte er aktive sammen.

Det mere uformelle skole-hjemsamarbejde opstår på mange forskellige måder, og er af relationel karakter. Første skoledag mødes vi alle en lørdag og spiser sammen, fejrer de nye elever og skyder skoleåret i gang. I løbet af skoleåret har vi flere sociale arrangementer så som julemarked, lysfest, projektfremlæggelser m.m. og vi slutter skoleåret af med dimission og fællesspisning for alle skolens elever, forældre og ansatte. I disse uformelle sammenkomster opstår et gensidigt kendskab og indblik, der danner fundament for det formelle samarbejde med forståelse og naturlighed i kommunikationen.

Vi har klare forventninger til forældre om, at elevere møder undervisningsparate, at forældre deltager i alle skolens arrangementer, at forældre retter henvendelse, hvis de har spørgsmål eller ideer, samt at skolen omtales på en positiv og loyal måde.

Ligeledes kan forældre og elever forvente at vi møder eleven med positive forventninger og høj faglighed, at vi tager elevens trivsel alvorligt, at vi skaber arbejdsro i undervisningen, og tager kontakt til hjemmet, når det er nødvendigt.

Hvis en elev har sociale eller faglige udfordringer og skole eller forældre skønner det hensigtsmæssigt, kan der arrangeres et dialogmøde med deltagelse af forældre, lærer, skoleleder, skolepsykolog og evt. socialrådgiver, ergoterapeut eller andre fagpersoner. Hvis en elev kommer i konflikt med kammerater eller voksne gentagne gange eller udviser adfærd, der er i uoverensstemmelse med skolens værdier, følges skolens retningslinjer for skærpet skole-hjemsamarbejde beskrevet nedenfor.

Retningslinjer for skærpet skole-hjemsamarbejde

Ud over det daglige samarbejde, som foregår løbende i mange forskellige sammenhænge, vil det ind imellem være nødvendigt at indgå i et tættere samarbejde om elevens adfærd. Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra et ønske om, at elever og forældre inddrages rettidigt, og et ønske om at sikre dialog, hvor også elevens synspunkter indgår. Formålet er, at det tættere samarbejde fører til en ændret adfærd hos eleven, således at elevens og de øvrige elevers trivsel og læring fortsat sikres.

Første møde
Hvis en elev ikke udviser adfærd, der er i overensstemmelse med skolens værdier eller almindelige normer for god opførsel, indkalder klasselærer til et møde med forældrene, hvor der lægges en handleplan for, hvordan eleven skal ændre adfærd. På mødet aftales et tidspunkt, hvor klasselærer ringer og samler op på aftalerne, hvordan går det? Baggrunden for mødet kan være elevens adfærd over for andre elever eller voksne, fravær, manglende deltagelse i undervisningen, forsømt hjemmearbejde, m.m. Eleven kan deltage på dette møde, hvis lærere og forældre skønner det hensigtsmæssigt. Dette møde er ikke en traditionel skole-hjem-samtale. Lærerne er på mødet forpligtet på at give forældre og elev en tydelig forståelse af, hvordan elevens adfærd er, og hvad der ønskes ændret. Forældrene er forpligtet på at give lærerne relevant baggrundsviden, der kan have betydning for elevens adfærd samt på at lytte og sætte sig ind i betydningen for skolens øvrige elever og/eller for lærer/pædagog. Efterfølgende sender læreren et notat hjem med angivelse af samtalens indhold og aftaler.

Der kan også indkaldes til møde, hvis det er forældrene, der udviser adfærd, der er i uoverensstemmelse med skolens værdier eller almindelige normer for god opførsel, manglende opbakning, eller hvis der er uoverensstemmelse med skolens retningslinjer for kommunikation. Eleven deltager naturligvis ikke på dette møde. Skoleleder kan deltage, hvis det skønnes nødvendigt. Efterfølgende sender læreren et notat hjem med klare angivelser af samtalens indhold og aftaler.

På dette første møde gøres forældrene opmærksomme på, hvor vi er i proceduren for det skærpede skole-hjem-samarbejde.

Andet møde
Hvis det er nødvendigt indkaldes til endnu et møde med hjemmet. Her laves igen aftaler. De nedfældes skriftligt, så der er fuld klarhed om spilleregler for, hvilke aftaler der er mellem skolen/SFO’en og eleven/hjemmet. Eleven, skolepsykolog og/eller skoleleder kan deltage på dette møde, hvis skolens ledelse skønner det hensigtsmæssigt. Dette møde er ikke en traditionel skole-hjem-samtale. Alle deltagere er forpligtet på at bidrage med at finde løsninger, der kan understøtte overholdelse af aftalerne.

Orientering om mulige konsekvenser
Hvis aftaler herefter stadig ikke holdes og elevens eller forældrenes adfærd fortsat ikke ændres, vil forældre og elev på dette tidspunkt i processen få at vide, at såfremt problemet ikke løses, så risikerer skolen og forældrene at måtte afbryde samarbejdet. Det er skoleleder, der orienterer såvel forældre som elev og sikrer, at elevens synspunkter høres. Der udarbejdes notat efter orienteringen.

Beslutning
Ved fortsat dårlig adfærd tager skoleleder i samråd med bestyrelsen stilling til, om samarbejdet skal ophøre, og om det er samarbejdet om eleven, eller om det er samarbejdet med familien. Så vidt det ikke har betydning for skolens øvrige elever, gives der en tidsfrist, der muliggør, at forældrene kan finde et andet skoletilbud (14 dage-1½ måned). Eleven gives mulighed for at få sagt ordentligt farvel til klassen.

Generelle sanktionsmuligheder ved destruktiv adfærd mm.
Hvis eleven udviser adfærd, der har betydning for muligheden for at gennemføre undervisningen eller har betydning for andre elevers trivsel, kan en elev udelukkes fra undervisningen resten af dagen eller resten af dagen og den følgende skoledag i samråd med skolens leder. Eleven vil blive ringet hjem, og forældrene har pligt til at hente eleven hurtigst muligt og senest inden for 1½ time.

Hvis en elev udviser ødelæggende og destruktiv adfærd af særlig grov karakter (fx trusler, vold eller krænkende adfærd), kan eleven bortvises med henblik på øjeblikkeligt ophør af samarbejdet (udskrivning af skolen).