Bestyrelse


Heidi Hammerlund Jørgensen
Formand

Email: heidi.hammerlund@sofiehoejfriskole.dk
Tlf: 25 28 86 59


Jonathan Dennis
Næstformand

Email: jonathan.dennis@sofiehoejfriskole.dk
Tlf: 25 77 58 56


Anne-Kathrine Kryger Trasbo
Bestyrelsesmedlem

Email: a-kk@pc.dk
Tlf: 21 69 79 71

Bernt Hessel
Bestyrelsesmedlem

Email: bernt.hessel@sofiehoejfriskole.dk
Tlf: 40 21 25 36

Christina Birkedal Thulstrup
Bestyrelsesmedlem

Email: cbirkedal_jensen@hotmail.com
Tlf: 23 34 54 23

Jacob Kiellberg
Bestyrelsesmedlem

Email: jacob.kiellberg@sofiehoejfriskole.dk
Tlf: 72 48 19 58

René Gunvig
Bestyrelsesmedlem

Email: rene.gunvig@sofiehoejfriskole.dk
Tlf: 40 42 26 50


Hans Ramløv
Suppleant

Email: hr@ruc.dk
Tlf: 30 24 91 60

Vibeke Locht
Suppleant

Email: vibeke@locht.com
Tlf:

Print Friendly, PDF & Email